Disclaimer

 

DutchLockers, eigenaar en beheerder van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website (‘www.dutchlockers.nl). DutchLockers kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op de Website volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de Website. DutchLockers is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de content die door gebruikers dan wel derden op de Website is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden. DutchLockers kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Gebruiker is zich er van bewust dat een Website feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke content kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat DutchLockers ter zake niet aansprakelijk is.

De informatie op deze site wordt continue aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

DutchLockers is gevestigd in (1424 NW) De Kwakel aan de Noorddammerweg 35, unit 20 en geregistreerd bij de KvK onder nummer 69052832.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Website kan links naar andere websites bevatten. DutchLockers is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens van gebruiker. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de websites waarnaar DutchLockers linkt.